Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de consument bevinden zich onder de BUSINESS TO BUSINESS voorwaarden 
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DATALOG - BUSINESS TO BUSINESS

Heidepark 30, 6051 GN Maasbracht
Kamer van Koophandel 63916681
 
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle (offerteaanvragen, aanbiedingen of aanvaardingen ter zake van) overeenkomsten die vanuit Datalog, gevestigd aan het adres Heidepark 30, 6051 GN te Maasbracht, sluit met een derde, hierna verder te noemen ‘wederpartij’.
1.2 De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door Datalog gesloten, waaronder verkoopovereenkomsten, het verrichten van diensten zoals installatie van apparatuur, implementatie van software, onderhoud, advies en inspectie, allen in de meest ruime zin van het woord.
1.3 Afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde op aanvraag bij Datalog, gratis verkrijgbaar en/of via de website te downloaden.
1.4 Tussen Datalog en de wederpartij staat vast, dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 2 - Offertes
2.1 Offertes en of aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offertes en of aanbiedingen een termijn voor aanvaarding zijn opgenomen.
2.2 Indien een offerte en of aanbieding als genoemd in lid 1 van dit artikel door een wederpartij wordt aanvaard, heeft Datalog gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod schriftelijk te herroepen.
2.3 De in de offertes vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties. Eventuele prijsstijgingen opgelegd door de leverancier zullen worden doorberekend. Indien meer dan 4 maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en of andere kostprijsfactoren van Datalog dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor Datalog hoger is komen te liggen, dan is Datalog gerechtigd de prijzen aan te passen tot actueel niveau.
2.4 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse model wijziging is Datalog gerechtigd het gewijzigde model te leveren.
2.5 Datalog is in geval van telefonische/fax/e-mail opdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en of facturering ontstaan door de betreffende telefonische/fax/e-mail opgaves. Schriftelijke bevestigingen van telefonische/fax/e-mail opdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische/fax/e-mail bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.
 
Artikel 3 - Opdrachtbevestiging / Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand, indien Datalog een door een bevoegde natuurlijke of rechtspersoon getekende opdrachtbevestiging, ontvangen heeft van de wederpartij.
3.2 Op deze opdrachtbevestiging zijn prijzen vermeld in euro’s, tenzij anders is dit vermeld. Prijzen zijn excl. btw.
3.3 Op de opdrachtbevestiging zijn ook de betalingscondities vermeld, waar de wederpartij zich strikt aan dient te houden. Bij overschrijding van de betalingstermijn of -termijnen heeft Datalog het recht leveringen / programmeringen te staken. Ook heeft Datalog het recht wettelijke handelsrente en geleden kosten in rekening te brengen bij wederpartij indien afgeweken wordt van betalingscondities.
 
Artikel 4 - Prijzen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de prijzen: gebaseerd op levering af-Datalog of af-magazijn van leverancier; exclusief BTW, invoerrechten, en andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; en exclusief kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 Prijzen vermeld of overeengekomen zijn voor zover niet uitdrukkelijk anders is vermeld in Euro (EUR).
4.3 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen is de Leverancier gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften, met dien verstande dat ten tijde van de orderbevestiging reeds aan de Leverancier bekende toekomstige prijsverhogingen bij die orderbevestiging dienen te worden vermeld.
 
Artikel 5 - Uitvoering overeenkomst
5.1 Datalog zal bij de uitvoering van alle overeenkomsten, doch met name inzake het verrichten van diensten, waaronder het adviseren jegens de wederpartij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2 Wederpartij zal aan Datalog alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van gegevens en informatie, die bij een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
5.3 Datalog voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit met inachtneming van de actuele kennis en stand der techniek per datum opdracht verstrekking.
5.4 Datalog staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.5 Wederpartij dient Datalog onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de wederpartij in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Datalog verstrekte gegevens en informatie. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Datalog gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 
Artikel 6 - Overmacht
6.1 In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Datalog bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Datalog gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van Datalog te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de wederpartij, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan: Iedere situatie waarin Datalog haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Datalog.
6.3 In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, doch niet limitatief, als overmacht: Het niet op tijd leveren van componenten, schriftelijk bevestigd met leverdatum, door fabrikanten; natuurrampen; ziekten van epidemisch karakter; oorlogen, internationaal of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe; maatregelen van binnenlandse-, buitenlandse of supranationale overheden; stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen en/of halffabricaten; blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; staking of arbeid onlusten; wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven.

Artikel 7 - Medewerking wederpartij
7.1 De wederpartij is jegens Datalog verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren producten en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege de wederpartij wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
7.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a) Het personeel van Datalog haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Datalog dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de wederpartij heeft medegedeeld;
b) Alle door Datalog gevraagde nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen benodigd voor de uitvoering van de opdracht verschaft zijn;
c) Alle door Datalog gevraagde apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers door wederpartij ter beschikking worden gesteld en deze zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijke specificaties;
d) Voor de aflevering van de door Datalog te installeren zaken een passende plaats met alle noodzakelijke faciliteiten, waaronder bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking worden gesteld.
7.3 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij.
 
Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en retentierecht
8.1 Betaling voor het verrichten van diensten, leveren van goederen dient strikt conform orderbevestiging te gebeuren, hierin zijn de betalingscondities meegenomen.
8.2 Datalog is gerechtigd een vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen, in welk geval dit aan de wederpartij zal worden medegedeeld.
8.3 Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Datalog de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Datalog als dan verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 150,00. Geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.
8.4 Datalog heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incas-sokosten.
8.5 In ieder geval is Datalog van lopende zaken ,die zij van de wederpartij onder zich heeft gerechtigd, gebruik te maken van haar retentie recht totdat haar totale vordering op de wederpartij geheel is voldaan.
8.6 Datalog kan om haar moverende reden betalingskorting toestaan, alles mits tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen.
 
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9.1 Datalog behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Datalog tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekort schieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens Datalog dan wel dat deze vordering voortspruit uit een door de wederpartij aan Datalog te betalen schadevergoeding.
9.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Datalog rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
9.3 In geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Datalog niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Datalog gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Datalog hiertoe volledige medewerking te verlenen.
9.4 De wederpartij verplicht zich jegens Datalog om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Datalog rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden,
terstond Datalog hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Datalog.
9.5 De wederpartij verplicht zich jegens Datalog om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Datalog ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
9.6 Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, afkomstig van Datalog, zijn zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Datalog heeft, eigendom van Datalog krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.
9.7 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Datalog zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere
zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Datalog uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. Op eerste verzoek van Datalog zal de wederpartij zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.
 
Artikel 10 - Levering en risico
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden leveringen op een door de wederpartij aan te wijzen plaats in Nederland.
10.2 Datalog bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.
10.3 Indien goederen door vervoerder / transporteur verloren zijn gegaan kan Datalog nooit hiervoor aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor de gevolgschade die hieruit voortvloeit. Datalog zal dan in overleg gaan met wederpartij.
10.4 Het lossen van de goederen als genoemd in het vorige lid, geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
10.5 De wederpartij draagt na aflevering van de door Datalog geleverde zaken, alle risico' s van verlies en/of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
 
Artikel 11 - Reclames
11.1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens Datalog niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen 48 uur na aflevering is gemeld. Deze melding dient altijd schriftelijk en of via e-mail te geschieden, met vermelding van order of factuurnummer.
11.2 Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens Datalog geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon heeft aangetekend,
dan wel Datalog daarvan geen aantekening heeft laten opmaken.
11.3 Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
11.4 Indien de wederpartij aan Datalog klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Datalog met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Datalog zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Datalog in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
11.5 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel softwarematig of wat betreft afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren, dan wel van Datalog schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt ter zake van modificaties door de leveranciers/fabrikant van wie Datalog zijn zaken betrekt, voor zover de veranderingen de zaken niet wezenlijk aantast.
11.6 Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan, ook in het geval de wederpartij tijdig reclameert.
11.7 Tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat derden iets aan de door Datalog geleverde zaken hebben veranderd dan wel gerepareerd.
11.8 Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij schriftelijk aan Datalog medegedeeld. Retourzendingen dienen franco te worden verzonden en deugdelijk verpakt te worden, bij gebreke waarvan het reclamerecht ter beoordeling van Datalog kan vervallen.
 
Artikel 12 - Levertijd
12.1 Leveringstijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Datalog opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
12.2 Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
12.3 De aansprakelijkheid van Datalog voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is, met inachtneming van artikel 6 (overmacht), tot het volgende beperkt:
a) Indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van Datalog of leidinggevende of van andere ondergeschikten, dan is Datalog volledig aansprakelijk;
b) De aansprakelijkheid van Datalog in het geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenko-mend met de factuurprijs
c) Datalog is ook in de hierboven onder a en b genoemde situaties nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, stagnatieschade of welke gevolgschade dan ook.
 
Artikel 13 - Aansprakelijkheid voor geleverde zaken
13.1 Met betrekking tot de geleverde zaken/verrichte diensten, is Datalog uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
a) In het geval door Datalog garantie is verstrekt, wordt door laatstgenoemde aansprakelijkheid aanvaard, in zoverre dit uit de garantie voortvloeit.
b) Voor opzet of grove schuld van bestuurders van Datalog of leidinggevende ondergeschikten en voor opzet en/of grove schuld van andere ondergeschikten, aanvaardt Datalog aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft;
c) De aansprakelijkheid van Datalog wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval de wederpartij wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
d) De aansprakelijkheid van Datalog is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade;
e) De aansprakelijkheid van Datalog te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 100% van het factuur bedrag;
f) Indien sprake is van deel leveranties en deel facturen, dan dient bij de berekening van de beperking van de aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deel factuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aan-sprakelijkheid voortvloeit;
g) Datalog kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de installatie of onderdelen van de installatie dan de door Datalog uitgevoerde programmering.
13.2 Indien Datalog niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en die niet-voldoening aan haar toerekenbaar is, is Datalog aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende met de hoogte van 100% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel-levering een factuur zou zijn gezonden.
13.3 De wederpartij vrijwaart Datalog van elke schuld/schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van door de wederpartij bij Datalog in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de wederpartij bewijst dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Datalog zelf.
13.4 Wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste toepassing in diens organisatie van de door Datalog geleverde apparatuur, programmatuur en van de door Datalog gegeven adviezen, alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.

Artikel 14 - Annulering, Opschorting, ontbinding van de overeenkomst
14.1 Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Datalog, kan de wederpartij tot annulering van de overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van reeds geleverde zaken.
14.2 Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt door wederpartij aan Datalog verschuldigd alle redelijk werkelijk gemaakte kosten alsmede de gederfde winst.
14.3 Datalog heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door Datalog uitgevoerde leveringen te voldoen,
haar eigen verplichtingen jegens wederpartij op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.
14.4 Dit zelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3 leden 2 en 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken, dit laatste ter beoordeling van Datalog, dan wel diens kredietverzekeringsmaatschappij.
14.5 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, aan hem surseance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de wederpartij wordt overgegaan en rechtigen nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, niet een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe wederpartij, dit in overleg met Datalog.

Artikel 15 - Toeleveranciers
15.1 Indien een toeleverancier aan Datalog het recht tot gebruik van standaard-softwarepakketten slechts verleent overeenkomstig de bepalingen gehanteerd door die toeleverancier, kan Datalog jegens de wederpartij tot niet meer worden gehouden dan voortvloeit uit voornoemde bepalingen.
15.2 Op eerste verzoek van de wederpartij zal Datalog eerstgenoemde informeren over de inhoud van de door de toeleverancier gehanteerde algemene voorwaarden.
15.3 Als de wederpartij via Datalog programmatuur van derden, koopt, zijn voor wat betreft de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de programmatuur de voorwaarden van deze derden in relatie tot de wederpartij van toepassing. Op eerste verzoek zullen voornoemde voorwaarden door Datalog aan de wederpartij ter hand worden gesteld.

Artikel 16 - Toepasselijk recht
16.1 Op deze overeenkomst tussen Datalog en de wederpartij of hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN DATALOG - CONSUMENTENVOORWAARDEN PARTICULIER
Heidepark 30, 6051 GN Maasbracht
Kamer van Koophandel 63916681
 
Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
b. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
c. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
d. Dag: kalenderdag;
e. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
f. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
g. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
h. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
i. Ondernemer: Datalog, gevestigd aan de Heidepark 30, 6051 GN Maasbracht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63916681;
j. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
k. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 5 - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 
Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
6. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 10 - Prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 
Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Duur:
6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 14 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de ondernemer een vooruitbetaling bedingen van maximaal 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen spannen zich in om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, Regio Utrecht.
 
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
 

 

Powered By OpenCart
Datalogcentre © 2017